Địa chỉ: Xã Thanh Lương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Tộc trưởng/Người đại diện: Nguyễn Sỹ Hùng (đời thứ 13),   Điện thoại: 0945.385.272
Người quản lý website: Nguyễn Sỹ Thái Bình (đời thứ 13)
Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội
Email: Nguyensythaibinh@gmail.com   Điện thoại: 0972889977