Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Khầm (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Khầm (thuộc đời thứ 10) : 207 người (76 mất) 196 Nam 11 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:               
Nguyễn Sỹ Khầm (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] tự là Nguyễn Sỹ Điếu (thuộc đời thứ 7), can Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] tự là Nguyễn Sỹ Điếu (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] tự là Nguyễn Sỹ Điếu (thuộc đời thứ 7) là con của Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Khầm (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Đơn vị công tác  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Trình độ học vấn  
 Học vị, học hàm  
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Mai Không rõ Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Hai Không rõ Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Khoa Không rõ Còn sống
4 Nguyễn Sỹ Bốn Không rõ Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú