Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thớn (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thớn (thuộc đời thứ 10) : 207 người (76 mất) 196 Nam 11 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:               
Nguyễn Sỹ Thớn (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Thờn (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Bối (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7), can Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thờn (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Bối (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Bối (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7) là con của Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thớn (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Đơn vị công tác  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
 Trình độ học vấn  
 Học vị, học hàm  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Điều Không rõ
2 Nguyễn Sỹ Đào Không rõ Không rõ
3 Nguyễn Sỹ Tư Không rõ Không rõ
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú