Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
Họ tên: Giới tính: Tình trạng:
Thống kê
Tổng số: 1668 người (1616 nam, 52 nữ)
Tổng số đã mất: 326 người (308 nam, 18 nữ)
  Xem theo đời thứ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
HIỆN TẠI BẠN ĐANG XEM: ĐỜI THỨ 8
 ĐỜI THỨ 8  QUAN HỆ CỦA ĐỜI THỨ 8  GIỚI TÍNH  TÌNH TRẠNG
Nguyễn Sỹ Huệ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Mưu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hừu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Phương Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Chân Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Diệng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thực Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lược Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Truyền Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hưng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khoản Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Sớc Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Sủng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Bối Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thờn Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hạp Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Mỹ Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hòa Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lương Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tuấn [Tho An] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Kiên Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nghiêm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Ngọc Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Vơn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ưu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Duộng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đối Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đáp Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cờng (Cường) Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hán Nam Đã mất
Con   Hản (con gái) Nữ Đã mất
Nguyễn Sỹ Trí Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Quán Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Phiêu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Diểm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ẩm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Kiếm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nựu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Khoát Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trới Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thứ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đương Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Đợt Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Xan Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Chuyên Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hiền Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hậu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Liêm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khai Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ngơng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Lương Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nhu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Văn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Xuân Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Chất Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cởn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Dởn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cảng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Bản Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Quang Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Ích Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Xán Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thờng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Đường Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Bảng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Luyến Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cẩn (Cu) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lục (Thíu) [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Toại Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tụy Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thái Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thuận Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Trâm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trợ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thung Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Trường Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Các Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Nhàn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nhựa Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Xuyến Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tấn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nghiệm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tướn Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Nâu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đười Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đượi Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Các Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tuyến Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đóa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Khoách Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Khươn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Chủ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nựu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Chủ (sao tên con lại trùng tên cha, có sự nhầm lẫn?) Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Ngũ Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Khang Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Trác Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Ngươn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tài (Quyền) Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Cát Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Ưng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Ý Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tư Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Trúy Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hựa Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thưởng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lộc Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Liên Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Trác Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Chấp Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tác Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Trùm Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Rộp Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hạnh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lạng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Mùi Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Trừ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thùy Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Niêm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Xan Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tộ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Phước Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tương Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Xu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hổ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Phù Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Giao Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Bân Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hạp Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đạm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ba Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lan Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Triêm Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Diệu [Liệt Sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Phương Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dương Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Năm Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Khanh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cầu Nam Đã mất
Con   Tú tài Nguyễn Sỹ Giản Nam Đã mất
Con   Tú tài Nguyễn Sỹ Triện Nam Đã mất
Con   Tú tài Nguyễn Sỹ Duân Nam Đã mất
Con   Tú tài Nguyễn Sỹ Trâm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lượng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Minh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Xướng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đởn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Bùi Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Uy Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khương Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thành (Thềnh) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thịnh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tiệng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Sợi Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Chí Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hoành Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lượng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tư Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Quảng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hoạt Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hoạt Nam Đã mất