Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
Họ tên: Giới tính: Tình trạng:
Thống kê
Tổng số: 1668 người (1616 nam, 52 nữ)
Tổng số đã mất: 326 người (308 nam, 18 nữ)
  Xem theo đời thứ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
HIỆN TẠI BẠN ĐANG XEM: ĐỜI THỨ 7
 ĐỜI THỨ 7  QUAN HỆ CỦA ĐỜI THỨ 7  GIỚI TÍNH  TÌNH TRẠNG
Nguyễn Sỹ Tráng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Huệ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hừu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Cang (Kháng) Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Duẩn (Khải) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Chân Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Truyền Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Bối Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hạp Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hòa Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn [Tho An] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Vơn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Duộng Nam Đã mất
Can Nhơn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Uy Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Chí Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hoạt Nam Đã mất
Can Lình Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hiền Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hậu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lương Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Văn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Chất Nam Đã mất
Can Sòng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khoát Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đợt Nam Đã mất
Can Hài Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hán Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trí Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Diểm Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Quảng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ích Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thờng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Trịnh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đường Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Bảng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Toại Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thái Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Trang Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Kính Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Bản Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Nải Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Đoan Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Truyện Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Dán Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trâm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nhàn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Xuyến Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hán (mất sớm) Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Cảnh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tuyến Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Chủ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Ngũ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Khang Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Trác Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Ngươn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lâu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nâu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Đạo Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cát Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ưng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ý Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tư Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tạo Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trúy Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trác Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Chấp Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tác Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Đình Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trùm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Rộp Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Toại Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hạnh Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thảo Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trừ Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Túy (Niên) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Niêm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tộ Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Kim (hỏi lại vì theo Gia phả 1996 thì ông Kim không có con trai) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tương Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Xu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thấu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hổ Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Khoát (mất sớm) Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Nguyên Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Giao Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Bân Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khanh Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Sầm (mất sớm) Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) Nam Đã mất
Vợ   Nguyễn Thị Hưu (chính thất) Nữ Đã mất
Vợ   Nguyễn Thị Thiệu (kế thất) Nữ Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Diệu [Liệt Sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Lâm Nam Đã mất
Nguyễn Thị Ái (mất sớm) Nữ Đã mất
Nguyễn Thị Bích (vợ tú tài Nguyễn Văn Đỉnh) Nữ Đã mất
Nguyễn Thị Oánh Nữ Đã mất
Nguyễn Thị Phu (vợ của tú tài Phan Văn Từ xã Võ Liệt – Thanh Chương) Nữ Đã mất
Nguyễn Thị Sử (mất sớm) Nữ Đã mất