Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
Họ tên: Giới tính: Tình trạng:
Thống kê
Tổng số: 1668 người (1616 nam, 52 nữ)
Tổng số đã mất: 326 người (308 nam, 18 nữ)
  Xem theo đời thứ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
HIỆN TẠI BẠN ĐANG XEM: ĐỜI THỨ 9
 ĐỜI THỨ 9  QUAN HỆ CỦA ĐỜI THỨ 9  GIỚI TÍNH  TÌNH TRẠNG
Nguyễn Sỹ Mưu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tiếu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Kham Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khuếch Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Chương Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Phương Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Chường Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Xang Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Diệng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khiểng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thực Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tư Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Lược Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cớt Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hướt Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hưng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Kế Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Khoản Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Uẩn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sước Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Sớc Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lược Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Sủng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trữ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hườu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nghĩa Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Minh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tân Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Pháp Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Luật Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thế Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thờn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thớn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Mạn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Năm Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Mỹ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Triển Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lương Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Triêm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nha Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Kiên Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nhương Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Khánh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Niểu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Nghiêm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dung [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Biêng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nhung Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Ngọc Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Ưu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Song Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Mai Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Khoa Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đối Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khầm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khánh Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Đáp Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Pháp Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dai Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hảo Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Con Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Cờng (Cường) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Sâm Nam Đã mất
Hản (con gái) Nữ Đã mất
Nguyễn Sỹ Quán Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lực Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lộc Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lài Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Phường Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Phiêu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đạt Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đại Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ấm Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Xan Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ban Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Chuyên Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nhuận Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Trinh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Ba Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Bốn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Năm Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Trới Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Xảo Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thao Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thứ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lờng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đương Nam Đã mất
Con   Nguyễn Thị Hoan Nữ Không rõ
Nguyễn Sỹ Ẩm Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Kiếm Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Nựu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Diên Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Biên Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tuyến Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Xuân Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Độ Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Nhu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hữu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Phú Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Cởn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Kiểm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Vư Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Dởn Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Cảng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Xán Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thơn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Chởn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thơng [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Chơng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Trung Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Luyến Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Cẩn (Cu) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Yến Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ba Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Năm Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Lục (Thíu) [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tụy Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nhiệm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lơng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Bình Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thuận Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khang Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Trợ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Choai Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Kỷ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Kỳ Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thung Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hậu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tiu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sáu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Các Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Báo Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Nhựa Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đệ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đạt Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tam Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tài Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tấn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thư Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tân Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Nghiệm Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tướn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Kiểu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đười Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Châu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Đượi Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nhân Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thủy Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Kiện Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Các Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hồng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Phợm Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đóa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Linh Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Khoách Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hựu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Khươn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thứ Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Nựu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Ký Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Chức Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thiệu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Chủ (sao tên con lại trùng tên cha, có sự nhầm lẫn?) Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tài (Quyền) Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hựa Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tràng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Dưỡng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thưởng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thân Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thiện Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Lộc Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lợi Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Liên Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nuôi Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Lạng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Mùi Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đỡn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trình Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thùy Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Xan Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đờn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Cớn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Phước Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Khả Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Phù Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hào Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hạp Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hồng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hiệp Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đạm Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Ba Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hoài Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lan Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Anh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Triêm Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Phương Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thảo Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Huyên Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hiền Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Dương Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Huệ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cảnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Năm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Cát Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Chung Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Chương Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Cầu Nam Đã mất
Tú tài Nguyễn Sỹ Giản Nam Đã mất
Con   Nhà cách Mạng Nguyễn Sỹ Sách Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thiêm Nam Không rõ
Tú tài Nguyễn Sỹ Triện Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Phợm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Bút Nam Không rõ
Tú tài Nguyễn Sỹ Duân Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đồng Nam Đã mất
Tú tài Nguyễn Sỹ Trâm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trúc Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Địch [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tứ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hoan Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hốt Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tiêu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lượng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Duẩn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sinh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoạt Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thối Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cửu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Bàng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Lượng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hoành Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Huyền Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Quảng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Xướng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Xinh Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Đởn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hán Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đường Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Chu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đệ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lục Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Bùi Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lơu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Khương Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hinh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Vơi Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thành (Thềnh) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tường Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tư Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cư Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thịnh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thế Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tiệng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ An Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Dơn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tính Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Sợi Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tờu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thiệt Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Em Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Liêm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Biền Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lương Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Ba Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nghi Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Khai Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Văn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tuyết Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Ngơng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tảo Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ba Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tân [Liệt Sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thạnh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sin Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tư Nam Không rõ