Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
Họ tên: Giới tính: Tình trạng:
Thống kê
Tổng số: 1668 người (1616 nam, 52 nữ)
Tổng số đã mất: 326 người (308 nam, 18 nữ)
  Xem theo đời thứ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
HIỆN TẠI BẠN ĐANG XEM: ĐỜI THỨ 10
 ĐỜI THỨ 10  QUAN HỆ CỦA ĐỜI THỨ 10  GIỚI TÍNH  TÌNH TRẠNG
Nguyễn Sỹ Tiếu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Kham Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Khuếch Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Chương Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cháu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Chường Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nghĩa Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Xang Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tâm [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tư Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Cớt Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hướt Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Khiểng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đồng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hội Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Kế Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hiến Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Dưỡng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Uẩn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Sước Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tam Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Ba Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đồng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lược Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Trữ Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hườu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Cu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nghĩa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hoành Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Ba Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tư Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Trung [Liệt Sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tân Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đệ Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Pháp Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hiển Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Luật Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thế Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tam Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tứ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thớn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Điều Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đào Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tư Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Mạn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Khuyển Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hai Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Năm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Mãi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Triển Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nuôi Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Triêm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Mãi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nha Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Ba Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tư Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lộc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nhương Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Khánh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Kỳ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Niểu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nhuận Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dung [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Bốn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Biêng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Nhung Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hóa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Năm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tân Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đức Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cát Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Cù Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Song Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sửu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lựu [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Mai Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hóa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lộc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hòe Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bốn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khoa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cát Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thìn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nuôi Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Khầm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Mai Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hai Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khoa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bốn Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Khánh Nam Đã mất
Vợ   Nguyễn Thị Khánh (vợ) Nữ Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thắng [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Pháp Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Dai Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hảo Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hoan Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thăng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hưng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đô Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sáu [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thảo Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Con Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lực Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lộc Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lài Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Phường Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Ban Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đồng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Nhuận Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trinh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đoàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Chí Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đồng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ba Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Bốn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Cừ [Liệt Sỹ] * Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Năm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thắng [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lợi Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Xảo Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lục Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thao Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thể Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lờng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lưu Nam Không rõ
Nguyễn Thị Hoan Nữ Không rõ
Nguyễn Sỹ Diên Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Biên Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thơ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuyến Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cảnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đạt Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Vàng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đại Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Ấm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Sính Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Ái Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Ân [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Độ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thìn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Vỹ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hữu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hải Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Ngũ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sáu [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tám Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Phùng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Phú Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Trung [Liệt Sỹ] * Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Kỳ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Văn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Kiểm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hòa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đoàn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Vư Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thơn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Biển Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Viện Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Chởn Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thơng [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Chơng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Yến Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hà Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ba Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Năm Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Cu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đồng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nhiệm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Giáo Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Dục Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lơng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hường [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khang Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Dũng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Khiêm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Choai Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Khoa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nhạc Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Kỷ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tuất Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tuyến Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Kỳ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hoa [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hậu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bá Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hòe Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tiu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sáu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đồng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Ba Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tư Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Năm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lục Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Chín Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Báo Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quang (mất do tai nạn giao thông) Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Đệ Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Duật Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tư Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đạt Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Châu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Phát [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thiết Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tam Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đồng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Văn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tùng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tài Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Bản Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Bộ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Chung Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Kiểu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hiệu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hạp Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lam Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thư Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Chính Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Định Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đoàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tân Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Cát Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Huỳnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Châu Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Nhân Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lục Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thủy Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Kiện Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bình [Liệt sỹ]* Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Ngoại Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hồng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Long [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cư Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Phợm Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Linh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lung Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thuận Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hoành Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Năm Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hựu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thứ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hàng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hùng [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Ký Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Diên Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Diệu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Biên Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Chức Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Cảnh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Doãn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thiệu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Nam Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Mại Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tràng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Bòng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Dưỡng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thân Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thiện Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Lợi Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trinh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nghĩa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Bá Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tứ Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Nuôi Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Song Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hào Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tám Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đỡn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Uy Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Trình Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lịch Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tứ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đạm Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đờn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đào Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Xuân [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thìn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Cớn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Vận (Vinh) Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hội Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thái(Thành) Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Vinh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khả Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nội Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hào Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiển Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hồng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hiệp Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hoài Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tuấn Anh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tiến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trường Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thảo Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nguyên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Huyên Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Kiên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hưng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vinh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hồng Quang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiền Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Huệ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hà Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cảnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đoàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cát Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Vương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quốc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chung Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Ngọc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chương Nam Không rõ
Nhà cách Mạng Nguyễn Sỹ Sách Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thiêm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phợm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Diên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thuyên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tiên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Ly Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bút Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thanh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lục Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tý Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đồng Nam Đã mất
Con   Nguyễn Thị Hồng Thanh Nữ Không rõ
Con   Nguyễn Thị Hồng Tú Nữ Không rõ
Con   Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ Không rõ
Con   Nguyễn Thị Hồng Dung Nữ Còn sống
Nguyễn Sỹ Trúc Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Vũ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Văn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Địch [Liệt sỹ] * Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tứ Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hoan Nam Không rõ
Con   Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Ngọc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ An Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thái Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thịnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hốt Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tiêu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Duẩn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Văn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sinh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thối Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cửu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Toàn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Cửu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Định Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Bàng Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Việt Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tác Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Xinh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Khôi Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Trì Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tư Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lơu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hoàn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hai [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hán Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Huỳnh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ An Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đường Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Chu Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Mai Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đệ Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tờu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Khánh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lưu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hinh Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Đồng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vơi Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cháu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hai Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thế Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Cư Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Xuân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hạnh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tường Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cừng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tín Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tư Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Cư Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ái Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tiếp Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thiệu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ An Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Sửu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dơn Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hoan Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Doãn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đệ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tính Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tảo Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Ba Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tân [Liệt Sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thạnh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Chắt Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sin Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Văn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tuyết Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thìn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hợi Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Biền Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Cu Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Mão Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lương Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Nuôi Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tuất Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Ba Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Huấn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thanh [Liệt Sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Nghi Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Lễ Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Sâm Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Ánh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lục Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Thiệt Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Em Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Huyền Nam Không rõ