Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
Họ tên: Giới tính: Tình trạng:
Thống kê
Tổng số: 1668 người (1616 nam, 52 nữ)
Tổng số đã mất: 326 người (308 nam, 18 nữ)
  Xem theo đời thứ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
HIỆN TẠI BẠN ĐANG XEM: ĐỜI THỨ 12
 ĐỜI THỨ 12  QUAN HỆ CỦA ĐỜI THỨ 12  GIỚI TÍNH  TÌNH TRẠNG
Nguyễn Sỹ Lương Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thiết Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Trinh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuyến Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Công Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thông [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Tùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Triển Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quế Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sâm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Huệ Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Kỳ Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hội Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiền Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thảo Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thủy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phú Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mao Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vinh Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Phong Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiền Nam Còn sống
Con   Nguyễn Thị Anh Trâm Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Long Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tâm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phong Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Soa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đông Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nghĩa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuyên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Huấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đô Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Diên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tài Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thịnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hữu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuyến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khoa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Long Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tam Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hòe Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiệp Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lực Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Chiến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Truyền Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thống Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vỹ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cát Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tài Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phúc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thìn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khanh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tiến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trung Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Nguyên Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Ngọ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiệp Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tiến Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Tình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tiến Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tăng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Toàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nhật Linh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quyết Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hào Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Anh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Anh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hạnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cảnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Miên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vĩnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thìn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vỹ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Giang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bình An Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bình Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thiện Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuyên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuyên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thuyên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phú Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sáng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tú Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phan Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đăng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nhật Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thái Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Thị Hoài Phương Nữ Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Danh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Kiều Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Tiến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Duệ Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Bùi Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Bảo Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thơm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Son Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ngọt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phê Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Chuẩn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khải Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khoái Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khoan Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phan Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nong Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chắt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hóa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hợp Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hướng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Xuân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trực Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cao Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tư Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chắt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hà Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ba Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiệp Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tài Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nguyên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quốc Anh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Diện Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mại Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Văn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lợi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Danh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Kiều Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thăng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phong Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Anh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hòe Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thuận Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Ánh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hào Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thái Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phong Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dư Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cẩn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Toán Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trị Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nguyên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Kính Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trọng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Giang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Truyền Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Năm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khuối Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Giáp Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tứ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khoa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quốc Bảo Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thuận Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nguyên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lợi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hóa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Học Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phúc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trọng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nhật Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Chiến Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hà Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đô Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đăng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tiễn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mãi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mãi Nam Đã mất
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ba Nam Còn sống
Con   Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đô Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bốn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Ngọc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quát Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hợi Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bảy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Huỳnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thái Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lục Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Song Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hưng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Kỳ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chuẩn Nam Còn sống
Vợ   Hoàng Thị Hương Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Phúc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Thịnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thái Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thuận Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đan Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Danh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khánh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sáu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đoàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Châu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đồng [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Thái Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Kiên Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phú Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mão Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tú Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Kiều Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Định Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hóa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hợp Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Toàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Lai Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Anh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hợi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quốc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ Còn sống
Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ Còn sống
Nguyễn Sỹ Biên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khánh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nghĩa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hào Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ninh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khánh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quỳ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quý Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lộc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ An Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Âu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Á Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hưởng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phú Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nghĩa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiệp Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lực Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Công Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sáng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chung Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bảo Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khôi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thăng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bằng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Biên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bách Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Yêng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hợi Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bản Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Địch Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thiên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phú Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Huỳnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiệp Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Toàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chắt Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Năm Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Phúc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hóa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dũng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hóa Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Phong Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ An Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Yến Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Công Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Toàn Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đồng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phú Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khánh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiến Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đăng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiển Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Khoa Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Giang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quốc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tâm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trọng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Học Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Kiên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lực Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quý Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đồng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tám Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chương Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ An Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Dũng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Như Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ý Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hóa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nghị Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hữu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tín Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiệp Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Bắc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Du Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thăng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bằng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tiệp Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quý Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phông Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Toàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phong Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Anh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khoa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thụ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Anh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khánh An Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thảo Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tú Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tiến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Văn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Khánh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sáng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lập Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Cường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phong Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phú Hưng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hải Dương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoàng Dương Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Việt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Mạnh Cường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đại Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trụ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vững Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Công Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Bằng Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Cháu [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Toàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tú Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiền Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thảo Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tứ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tâm Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trạm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ba Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tiến Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tân Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Lâm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tị (Vỹ ) Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tám Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hào Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Định Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quỳnh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tú Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sâm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thụ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nhung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hảo Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Kỳ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Danh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thái Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Ba Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Toại Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hợi Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thanh (Thiu) Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Gòn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phúc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hưng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ An Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phúc Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tiến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Danh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiệp Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chiến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tài Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Anh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hóa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đào Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Việt (Sơn???) Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phước Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tạo Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Anh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hồng [Liệt sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Hào Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mão Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Ngọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Giang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Chung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Kiên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hữu Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tài Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tiến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Toại (Đại???) Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đài Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Phúc Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trung Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thanh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Văn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Công Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hường Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hào Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hoàn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hữu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bảo Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thọ Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tài Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trọng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thế Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hóa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hưng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thông Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tài Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tiến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Giang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Vợ   Nguyễn Thị Vân Nữ Còn sống
Con   Ngyễn Sỹ Quang Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ Còn sống
Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Vợ   Nguyễn Thị Thành Luân Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Linh Chi Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Diệp Anh Nữ Còn sống
Nguyễn Sỹ Dũng Nam Còn sống
Nguyễn Thị Minh Nữ Còn sống
Nguyễn Thị Hải Nữ Còn sống
Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đoàn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quý Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Sơn Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hằng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Biên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Dũng Nam Không rõ
Con   Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đồng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tâm Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Mạnh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Quý Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Phong Thanh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Vợ   Phạm Thị Bình Minh Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Thành Khang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thắng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Quân Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Sự Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hùng Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nguyên Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Thị Hoài Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Thị Hương Nữ Còn sống
Nguyễn Sỹ Long Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Trường Giang Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Nam Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hiệp Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Bình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hòa Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Minh Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Yến Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Nhật Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thành Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Tường An Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Lam Trường Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hiếu Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Tuấn Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Hải Đăng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Đạt Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Huy Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Hoàng Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thi [Liệt Sỹ] Nam Đã mất
Nguyễn Sỹ Đình Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Đức Nam Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ Vinh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Linh Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Luận Nam Còn sống
Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Còn sống
Nguyễn Sỹ Sửu Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Năm Nam Không rõ
Nguyễn Sỹ Trang Nam Còn sống
Vợ   Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ Còn sống
Con   Nguyễn Sỹ An Khang Nam Còn sống
Nguyễn Sỹ Thuận Nam Còn sống
Vợ   Văn Thị Phượng Nữ Còn sống
Nguyễn Phương Uyên Nữ Còn sống
Nguyễn Thị Quyên Nữ Còn sống